Privacy Policy - JWA Autoservice, Oud-Beijerland Diagnose, reparatie en APK keuringen. Erkend BOVAG bedrijf. THP specialist

Title
Ga naar de inhoud
Privacy Policy JWA Autoservice

   
JWA  Autoservice hecht veel waarde aan de
 
bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met  persoonsgegevens.
 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan  daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.    
 
JWA  Autoservice houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Dit  brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
-    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het  doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn  beschreven in dit privacy beleid.
 
-    verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot  enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze  worden verwerkt.
 
-    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig  hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
-    passende technische en/of organisatorische maatregelen  hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 
-    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,  tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn  verstrekt.
 
-    op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,  u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 
 
Als JWA Autoservice zijn wij verantwoordelijk voor de  verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons  privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons  wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
 
JWA Autoservice
 Karel Doormanstraat 65
 3262 PB  Oud-Beijerland
 info@jwa-autoservice.nl

     
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door JWA Autoservice verwerkt  ten behoeve van de volgende doeleinden:
 
-    Het aangaan van overeenkomsten
 
-    Het versturen van nieuwsbrieven
 
-    Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende  persoonsgegevens van u vragen:
 
 
 
Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan  derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de  hierboven beschreven doeleinden.  
 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor
            
                 
          
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen  waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen  (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging  van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte  gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht  en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van  een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval  dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af  te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons  hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen  welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

   
Minderjarigen
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van  minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke  toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke  vertegenwoordiger.
 
 
Bewaartermijn
 
JWA  Autoservice bewaart persoonsgegevens
 
niet  langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op  grond van de wet is vereist. (Als u hier een meer concrete bewaartermijn  kunt formuleren kunt u dat hier doen).
 
 
Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische  maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen  onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen.

 
     
Rechten omtrent uw gegevens  
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van  de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen  de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door  een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens  door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien  gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij  gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
 
Klachten
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van  uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.  Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg  vervelend.  
 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het  gebied van privacy.
 
 
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog  vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.
 

   

JWA Autoservice
Karel Doormanstraat 65
3262 PB  Oud-Beijerland
E info@jwa-autoservice.nl
Copyricht ©2018 jwa autoservice - alle rechten voorbehouden
Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.00 - 17.30 uur
vrijdag 8.00 - 17.00 uur
zaterdag 9.00 - 12.00 uur
zondag gesloten
Terug naar de inhoud